Kuparin vapaaehtoinen riskiarviointi

Monet kupariteollisuuden vapaaehtoiset aloitteet liittyvät kestävään kehitykseen, ennakoiviin ympäristönsuojelutoimiin sekä sen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Kupariteollisuuden aloitteesta, vuonna 2000, aloitettiin vapaaehtoisen riskinarvioinnin laatiminen kuparille. Menettelyt sovittiin Italian ympäristö- ja terveysviraston Istituto Superiore di Sanità:n kanssa, joka toimi raportoijana EU:n Komissiolle ja jäsenvaltioille. Toukokuussa 2005 Italia jätti riskinarviointiraportin luonnoksen arvioitavaksi Komissiolle ja jäsenvaltioille. Kolmen vuoden yksityiskohtaisen analysoinnin ja parannusten jälkeen arviointityö saatiin päätökseen huhtikuussa 2008. Se käsittelee kuparin arvoketjua tuotannon, käytön ja käytöstä poistuneiden tuotteiden kannalta. Tulokset vahvistavat, että nykylainsäädäntö on riittävä suojaamaan ympäristöä ja työntekijöiden ja kansalaisten terveyttä kuparin osalta.

Technical Committee for New and Existing Substances (TC NES) on hyväksynyt riskinarviointiraportin lopullisen muodon ja viimeisen tieteellisen arvioinnin suoritti Komission Scientific Committee on Health and Environmental Risk Assessments (SCHER) joka myös vahvisti loppupäätelmät maaliskuussa 2009. Kuparin riskinarviointi oli ensimmäinen teollisuusraportti, jonka Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi nettisivuillaan.

Riskinarviointiraportti kokonaisuudessaan ja TC NES:in ja SCHER:in lausunnot on julkaistu ECHA:n internet-sivuilla: Avaa kuparin riskinarviointidokumentit.

Johtopäätökset:

Kupari on elintärkeä hivenaine ihmisille ja kaikille organismeille

  • Olemassa oleva lainsäädäntö, joka kattaa kuparin arvoketjussa tuotannon, käytön ja käytöstä poistuneiden tuotteiden näkökohdat, turvaa yleisesti ottaen Euroopan ympäristön, teollisuustyöntekijöiden terveyden ja ihmiset yleensä
  • Kuparin puutos saattaa koskea joitakin eurooppalaisia – mikäli kuparia saadaan alle WHO:n suosituksen 1.4 mg Cu/aikuinen (70 kg)
  • Kupari ei ole CMR (ei aiheuta syöpää, vahingoita perimää eikä lisääntymiskykyä) tai PBT (ei kerry elimistöön eikä ole myrkyllinen) aine.

VRA myös:

  • Tuo esille kuinka vastuullisesti kupariteollisuus toimii
  • Tarjoaa kuparin osalta viranomaislle tieteellisen pohjan, jolle perustaa tulevat lainsäädäntöaloitteet
  • Tuotti aineiston, jonka pohjalta suoritettiin REACH rekisteröinti